Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Borsa d'Habitatge de Lloguer

Informació per als llogaters^

Els avantatges que obtindreu llogant un habitatge a través de la nostra borsa són:

 • No haureu d'abonar honoraris d'intermediació ni comissió de cap mena.
 • Formalitzareu el contracte d'arrendament en presència de l'Administració i de conformitat amb les seves directrius, els objectius i les seves pautes.
 • La vostra demanda – tipologia, preu, metres quadrats, zona, nombre d'habitacions, etc.- es creuarà amb l'oferta disponible a la borsa i us ensenyarem diversos habitatges. Si no us convencen, refarem conjuntament la vostra demanda i reorientarem la recerca.
 • Seguiment del contracte. La Borsa s’encarrega d’obrir i gestionar els sinistres i de comunicar a la propietat qualsevol incidència que s’esdevingui durant la duració del vostre contracte.

Per accedir a un pis de la nostra borsa, heu de complir els següents requisits:

 • Tenir plena capacitat per contractar i obligar-se.
 • Poder demostrar ingressos regulars encara que provinguin de rendes diferents a les de treball (pensions, subsidis…). El 35% dels ingressos de la unitat de convivència determinarà la renda de lloguer màxima a la que podeu optar.
 • Que cap dels membres de la unitat de convivència, sigueu titulars de ple domini o d'un dret real d'ús o gaudi sobre algun habitatge a l'Estat espanyol, sens perjudici del que disposa l'article 15 b) del Decret 244/2005.
 • Heu d'estar inscrits en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge Protegit  i a la pròpia Borsa de Vilafranca.

Per inscriure-us a la Borsa heu d’omplir el següent formulari i presentar-lo a l’Oficina Local d’Habitatge, adjuntant la següent documentació:

Documents d’identitat vigent de tots els membres de la unitat familiar

 1. Declaració de renda (l’última presentada d’acord amb el període de vigència de la campanya)
 2. Vida Laboral actual
 3. Tres últimes nòmines
 4. Pensionista: pensió de l’any en curs
 5. Autònom: última declaració trimestral de l’IRPF
 6. Resolució d’inscripció al Registre de sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial.
 7. Altres: certificat de discapacitat, títol família nombrosa o monoparental, etc.

Els llogaters heu d'acceptar les condicions de seguiment de les entitats gestores pel que fa a l'ús i gaudi de l'habitatge, pagament de rendes, així com les decisions i conseqüències fruit de la mediació entre l'arrendatari i el propietari, o amb la comunitat de veïns, quan sigui necessària.

Informació per als propietaris^

La Borsa actua com a mediadora entre les persones propietàries d’un habitatge a Vilafranca i els possibles llogaters. Redacta, gestiona i fa el  seguiment de tots els contractes vigents i vetlla pel compliment de les obligacions contractuals.

Avantatges

 •  Redacció del contracte i mediació en la contractació, gratuïts.
 • Assegurança multirisc (incendi, trencadissa de vidres i fuites d’aigua no provocades, danys a tercers...) gratuïta durant tota la  durada del contracte.
 • Avalloguer gratuït . Un sistema de cobertura que garanteix al propietari la percepció d’una quantitat equivalent a un màxim de 6 mesos de rendes de lloguer impagades, un cop s’ha dictat sentència judicial.
 • Assessorament jurídic i tècnic per part de la Generalitat.
 • Seguiment de les obligacions contractuals, principalment en cas d’impagaments.
 • Redacció de l’acord de resolució del contracte i devolució de la fiança.

Què cal aportar?

 • Escriptura de la propietat i nota simple registral.
 • Documents d’identitat dels titulars de l’habitatge.
 • Cèdula d'habitabilitat i Certificat d’Eficiència Energètica vigents.
 • Acreditació que els subministraments estan donats d'alta amb factures i, si cal, butlletins de les instal•lacions (si l’habitatge té més de 20 anys) i inspeccions o revisions de la caldera.
 • Darrers rebuts pagats de l'Impost sobre Béns Immobles i de la Taxa d’Escombraries.
 • Un joc de claus per poder-lo ensenyar.
Aquesta informació ha estat útil?
 Envia'ns un suggeriment

pujar inici